DE 63

DE 63

יותר מקומות חניה. יותר נוחות תפעולית.

DE 63 הינה מערכת חניה חצי-אוטומטית מתקדמת המיועדת לאזורי חניה מצומצמים עם תקרה נמוכה (החל מ-3.30 מטרים בלבד).

המערכת משלשת את כמות מקומות החניה במתחם על ידי יצירת שלושה מפלסי חניה (קומה עילית, מפלס 0-0 וקומה תחתית), ללא צורך בהגבהה או בהעמקה יתרה.

כשמדובר ב-DE 63, שם המשחק הוא נוחות תפעולית. המערכת היא קונזולית ללא עמודים עם כניבה נוחה ברמת שירות 1.

בנוסף ריצפת הפלטה מלאה וחלקה (לא טרפזית) ונוחה להליכה (גם על עקבים).

פתחי הדלתות מלאות כך שמרחב הפתיחה ברוחב של 2 תאי חניה .

עקב כך, נהנים החונים משטח תמרון רחב במיוחד ויכולים לצאת מן הרכב בדלת פתוחה לרווחה.

בנוסף, המערכת אינה מופעלת על ידי שרשראות, מה שמפחית את הרעש התפעולי ומצמצם את הסיכוי לתקלות.

DE 63 מותאמת לרמת שירות 1 של משרד התחבורה.

קבצים להורדה